Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Informācija par atalgojumu

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12.aprīļa  noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

 

Informācija par amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Amatu saime, apakšsaime, līmenis

Amata nosaukums

Amatu skaits

Mēnešalgu diapazons (no - līdz)

Vidējā mēnešalga

1, IV A

Direktors

1

1917

1917

16, II A

Drošības pārvaldnieks

1

940-1287

1287

18.3 IV A

Nodaļas vadītājs

1

940-1287

1287

18.3, II

Vecākais referents

5

675-996

996

18.3, III

Vecākais referents

1

745-1093

920

21, V B

Nodaļas vadītājs

1

1355-1750

1750

21, III B

Juriskonsults

24

940-1287

1115

12.1, IV A

Nodaļas vadītājs

1

1253-1647

1647

14, III A

Grāmatvedis

1

835-1190

1190

14, II

Grāmatvedis

3

745-1093

1093

 

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

  • amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;

  • amatpersonas (darbinieka) profesionālo pieredzi, kas ir būtiska iestādes funkciju veikšanai.

     

    Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem

    Informācija par piemaksām un prēmijām

Nr.

p.k.

 

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

 

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

 

Piešķiršanas pamatojums vai kritērijs

1.

Piemaksa - ja papildus saviem tiešajiem amata pienākumiem aizvieto augstāka līmeņa amatpersonu (darbinieku)

20%

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu – papildus saviem tiešajiem amata (darba, dienesta) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), pilda vakanta amata (dienesta, darba) pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus

2.

Prēmija

1) līdz 75 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "teicami";

2) līdz 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi";

3) līdz 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi"

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 16.pants un 2013.gada 29.janvāra Ministru kabineta noteikumu  Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" 35.punkts

 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr. p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Kvalifikācijas celšanas izdevumi

 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 27.pants, NEVIS apstiprinātās mācību vajadzības

2.

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam), kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam

50 % apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gada laikā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 7.punkts

3.

Atvaļinājuma pabalsts

Līdz 50% no mēnešalgas

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 8.punkts; ikgadējās darbības novērtējums

Kritēriji: amata (darba) pienākumu izpildes novērtējums ir „labi”, „ļoti labi” vai „teicami”

4.

Redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija

75 euro

2002.gada 10.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 12.punkts 

Ja veselības pārbaudē konstatēts, ka nepieciešami amata pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes korekcijas līdzekļi

5.

Veselības apdrošināšana

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.pants;

Darbiniekiem, kuriem ir beidzies pārbaudes laiks (veikta darbinieka darbības novērtēšana)

6.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Vienas minimālās mēneša darba algas apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 20.pants

7.

Atlaišanas pabalsts

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma noteiktajā apmērā

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.pants

 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas amatpersonām izmaksai aprēķinātais atalgojums par 2018.gada novembri

Amata nosaukums

Vārds

Uzvārds

Izmaksai aprēķinātais atalgojums, EUR

Direktors

Edgars

Līcītis

1960.36

Juridiskās nodaļas vadītāja

Linda

Sparāne

1732.69

Juriskonsulte

Sintija

Lavska

765.93

Juriskonsulte

Solvita

Poga

956.46

Juriskonsulte

Inese

Skrinda

916.34

Juriskonsulte

Elīna

Klūga

1086.86

Juriskonsults

Andris

Romanovs

1172.95

Juriskonsulte

Elīna

Ļeonova

942.40

Juriskonsulte

Megija

Ņikaņina

793.88

Juriskonsulte

Kerija

Kublicka

934.33

Juriskonsulte

Inga

Papāne

996.34

Juriskonsulte

Iveta

Miķelsone

604.78

Juriskonsulte

Olga

Hristina

1809.70

Juriskonsulte

Ausma

Pundure

761.81

Juriskonsulte

Anete

Andže-Škaduna  

505.99

Juriskonsulte

Sandra

Maļnova

1137.78

Juriskonsulte

Ņeždana

Stodoļņika

567.26

Juriskonsulte

Madlēna

Svilāne

738.68

Juriskonsulte

Kristīne

Šļapina

1181.11

Juriskonsulte

Gundega

Atslēga

1091.90

Juriskonsulte

Vineta

Ērentraute

1521.13

Juriskonsulte

Sigita

Alekse

535.44

Juriskonsulte

Anna

Fetisova

698.17

Juriskonsulte

Līga

Greiziņa

804.12

Administratīvās nodaļas vadītāja      

Evija

Pērkone

1416.78

Finanšu nodaļas vadītāja

Ērika

Peipere

1006.30

* Informācijā par izmaksāto atalgojumu iekļauta izmaksai aprēķinātā atalgojuma summa pēc aprēķina principa, tas ir, ieskaitot arī konkrētā mēnesī izmaksāto atvaļinājuma naudu par nākošo mēnesi. Atalgojumā var tikt iekļautas piemaksas atbilstoši valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam.

 

 

 

 

 

 

 

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 17.01.2019
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks