Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas budžets 2018.gadam

Finansēšanas plāna rādītājs Gada I II III IV
summa, EUR ceturksnis, EUR ceturksnis, EUR  ceturksnis, EUR ceturksnis, EUR
Resursi izdevumu segšanai 44 91 56 89 12 18 42 74 12 80 50 26 13 41 68 83 6 50 95 06
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 5 50 00 00 0 1800000 1800000 1 90 00 00
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 41 56 89 12 18 42 74 11 00 50 26 11 61 68 83 4 60 95 06
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 39 41 56 89 12 18 42 74 11 00 50 26 11 61 68 83 4 60 95 06
Izdevumi – kopā 48 83 06 44 12 18 42 74 12 80 50 26 13 41 68 83 10 42 44 61
Uzturēšanas izdevumi 48 82 77 98 12 18 14 28 12 80 50 26 13 41 68 83 10 42 44 61
Kārtējie izdevumi 1 01 49 24 20 14 28 25 48 66 26 71 01 29 15 29
Atlīdzība 74 76 70 14 81 32 18 01 81 18 33 88 23 59 69
Preces un pakalpojumi 26 72 54 5 32 96 7 46 85 8 37 13 5 55 60
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 47 81 28 74 11 98 00 00 12 55 01 60 13 14 97 82 10 13 29 32
Subsīdijas un dotācijas 47 81 28 74 11 98 00 00 12 55 01 60 13 14 97 82 10 13 29 32
Sociālie pabalsti 47 81 28 74 11 98 00 00 12 55 01 60 13 14 97 82 10 13 29 32
Kapitālie izdevumi 28 46 28 46 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 28 46 28 46 0 0 0
Finansiālā bilance -3 91 49 55 0 0 0 -3 91 49 55
Finansēšana 3 91 49 55 0 0 0 3 91 49 55
Naudas līdzekļi                3 91 49 55                                 -                             -                             -           3 91 49 55
Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)                3 91 49 55                                 -                             -             3 91 49 55
© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 13.11.2018
Mājaslapas izstrādātājs Mediaparks