Kontaktinformācija

Pulkveža Brieža iela 15
Rīga, LV-1010, 3.stāvs
Tālr.: 67830626
Fakss: 67830636
E-pasts: pasts@ugf.gov.lv

Reģ. Nr.90001870675


Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās no 8.30 līdz 19.00

Otrdienās no 8.30 līdz 17.00

Trešdienās no 8.30 līdz 19.00

Ceturtdienās no 8.30 lidz 17.00

Piektdienās no 8.30 līdz 17.00

Meklēšana

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas budžets 2016.gadam

Finansēšanas plāna rādītājs

Gada

I

II

III

IV

summa, EUR

ceturksnis, EUR

ceturksnis, EUR

ceturksnis, EUR

ceturksnis, EUR

Resursi izdevumu segšanai

38 706 434

9 924 393

10 185 980

10 331 103

8 264 958

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

2 500 000

0

834 000

834 000

832 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 206 434

9 924 393

9 351 980

9 497 103

7 432 958

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

36 206 434

9 924 393

9 351 980

9 497 103

7 432 958

Izdevumi – kopā

40 206 434

9 924 393

10 185 980

10 331 103

9 764 958

Uzturēšanas izdevumi

40 203 588

9 921 547

10 185 980

10 331 103

9 764 958

Kārtējie izdevumi

553 057

106 547

138 307

144 250

163 953

Atlīdzība

404 346

67 999

101 988

106 936

127 423

Preces un pakalpojumi

148 711

38 548

36 319

37 314

36 530

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

39 650 531

9 815 000

10 047 673

10 186 853

9 601 005

Subsīdijas un dotācijas

39 650 531

9 815 000

10 047 673

10 186 853

9 601 005

Sociālie pabalsti

39 650 531

9 815 000

10 047 673

10 186 853

9 601 005

Kapitālie izdevumi

2 846

2 846

0

0

0

Pamatkapitāla veidošana

2 846

2 846

0

0

0

Finansiālā bilance

-1 500 000

0

0

0

-1 500 000

Finansēšana

1 500 000

0

0

0

1 500 000

Naudas līdzekļi

1 500 000

                        -

                                       -

                            -

1 500 000

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 500 000

                        -

                                       -

                            -

1 500 000

© Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Priekšlikumi par mājaslapas saturu - pasts@ugf.gov.lv
Pēdējās informācijas atjaunošanas datums: 24.02.2017
mediaparks